วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านห้วยน้ำริน

25 กรกฎาคม 2555 บูรณาการร่วมเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำทีมโดยนายกฯ วิม ผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวลีซอ มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำกันทุกครัวเรือน โครงการนี้เป็นการขยายผลต่อยอดจากปี 2554 ซึ่งเทศบาลตำบลปิงโค้งได้มอบเครื่องสีข้าวและบดข้าวโพดได้ในตัวจำนวน 1 เครื่อง ให้แก่กลุ่มฯเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง ทั้งนี้บ้านห้วยน้ำรินยังเป็นพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดจำนวนมาก

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเลี้ยงสุกรบ้านห้วยจะค่าน

12 กรกฎาคม 2555 บูรณาการร่วมเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำทีมโดยนายกฯวิม ผ่องแผ้ว (นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง) อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรจำนวน 65 ราย ก่อนรับพันธุ์สุกรตามโครงการฯของเทศบาลปิงโค้ง รายละ 1 ตัว นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่มีนโยบายส่งเสริมด้านปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง

ปศุสัตว์โรงเรียนบ้านปางมะเยา

5 กรกฎาคม 2555 ร่วมสำนักงานเกษตรกรอำเภอเชียงดาว เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่นักเรียนยุวเกษตร ของโรงเรียนบ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตำบลปิงโค้ง ที่มีการเลี้ยงสุกรหลุมและมีเกื้อกูลปุ๋ยมูลสุกรสู่ด้านการเกษตรในแปลงพีช โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะปฏิบัติเองได้ด้วยตนเองมากกว่าดูตำรา เนื่องจากเด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่กลับมาอยู่บ้านภูมิลำเนา จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีพื้นฐานด้านอาชีพอย่างหลากหลาย