วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรมเกษตรกร...การเลี้ยงสุกรเหมยซาน

24 กันยายน 2557 อบรมเกษตรกรเทศบาลเมืองนะ ด้านการเลี้ยงสุกรเหมยซาน ณ หอประชุมบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ

อบรมการเลี้ยงไก่กระดูกดำ

11 กันยายน 2557 อบรมเกษตรกรตำบลเมืองนะ ด้านการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองนะ

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมการเลี้ยงไก่

4 เมษายน 2556 ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว เพื่ออบรมเกษตรกรด้านการเลี้ยงไก่ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไส้หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลปิงโค้งแก๊สชีวภาพ

20 กันยายน 2555 เทศบาลปิงโค้ง ได้จัดโครงการอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน(Biogas) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทั้งภาคความรู้วิชาการและภาคปฏิบัติ แก่เกษตรกรของตำบลปิงโค้งเพื่อลดปัญหามลภาวะและใช้พลังงานทางเลือก ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นครั้งแรกในด้านแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนของอำเภอเชียงดาว โดยใช้ถุงหมักแก๊สชีวภาพพีวีซี ซึ่งครั้งนี้จะทำนำร่องทั้งหมดจำนวน 16 จุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร ธ.ก.ส

21 , 28 สิงหาคม และ 4,11,18 กันยายน 2555 ได้รับการประสานในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ลูกค้า ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(พักชำระหนี้) เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร รุ่นละ 100 คน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 บ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว ทั้งนี้นอกจากวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวแล้ว ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว คือ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด และคุณธีระพงศ์ ยืนยง ปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย(เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน) ซึ่งทำให้เนื้อหาสาระได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติเองจริงแล้วนำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับฟัง

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์บ้านหนองเขียว

12 สิงหาคม 2555 ได้รับการประสานจากประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย(คุณภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง) ในการบูรณาการร่วม เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรโดยแนะเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ พร้อมเกื้อกูลเชื่อมโยงถึงลดการขยายพื้นที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ ในการใช้เพาะปลูกพืชไร่ ดำเนินการ ณ โบสถ์บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรรกรตำบลปิงโค้ง

1 สิงหาคม 2555 ร่วมบูรณาการเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย รองฯทอง หอมเชย รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านออน และหมู่ที่ื 7 บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ทั้งนี้เกษตรกรยังโชคดีที่มีคุณซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติปี 2555 ) มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ให้รับฟังอีกด้วย