วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลปิงโค้งแก๊สชีวภาพ

20 กันยายน 2555 เทศบาลปิงโค้ง ได้จัดโครงการอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน(Biogas) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทั้งภาคความรู้วิชาการและภาคปฏิบัติ แก่เกษตรกรของตำบลปิงโค้งเพื่อลดปัญหามลภาวะและใช้พลังงานทางเลือก ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นครั้งแรกในด้านแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนของอำเภอเชียงดาว โดยใช้ถุงหมักแก๊สชีวภาพพีวีซี ซึ่งครั้งนี้จะทำนำร่องทั้งหมดจำนวน 16 จุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร ธ.ก.ส

21 , 28 สิงหาคม และ 4,11,18 กันยายน 2555 ได้รับการประสานในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ลูกค้า ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(พักชำระหนี้) เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร รุ่นละ 100 คน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 บ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว ทั้งนี้นอกจากวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวแล้ว ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว คือ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด และคุณธีระพงศ์ ยืนยง ปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย(เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน) ซึ่งทำให้เนื้อหาสาระได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติเองจริงแล้วนำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับฟัง