วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร ธ.ก.ส

21 , 28 สิงหาคม และ 4,11,18 กันยายน 2555 ได้รับการประสานในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ลูกค้า ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(พักชำระหนี้) เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร รุ่นละ 100 คน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 บ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว ทั้งนี้นอกจากวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวแล้ว ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว คือ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด และคุณธีระพงศ์ ยืนยง ปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย(เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน) ซึ่งทำให้เนื้อหาสาระได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติเองจริงแล้วนำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น