วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลปิงโค้งแก๊สชีวภาพ

20 กันยายน 2555 เทศบาลปิงโค้ง ได้จัดโครงการอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน(Biogas) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทั้งภาคความรู้วิชาการและภาคปฏิบัติ แก่เกษตรกรของตำบลปิงโค้งเพื่อลดปัญหามลภาวะและใช้พลังงานทางเลือก ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นครั้งแรกในด้านแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนของอำเภอเชียงดาว โดยใช้ถุงหมักแก๊สชีวภาพพีวีซี ซึ่งครั้งนี้จะทำนำร่องทั้งหมดจำนวน 16 จุด ในพื้นที่เทศบาลตำบลปิงโค้ง

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกร ธ.ก.ส

21 , 28 สิงหาคม และ 4,11,18 กันยายน 2555 ได้รับการประสานในการให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ลูกค้า ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(พักชำระหนี้) เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร รุ่นละ 100 คน ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านลุ่มแม่น้ำปิง หมู่ที่ 6 บ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว ทั้งนี้นอกจากวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงดาวแล้ว ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอเชียงดาว คือ คุณชินรัตน์ เมืองขุนทด และคุณธีระพงศ์ ยืนยง ปศุสัตว์ตำบลเมืองงาย(เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน) ซึ่งทำให้เนื้อหาสาระได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องเป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติเองจริงแล้วนำประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับฟัง

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรด้านปศุสัตว์บ้านหนองเขียว

12 สิงหาคม 2555 ได้รับการประสานจากประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย(คุณภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง) ในการบูรณาการร่วม เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรโดยแนะเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ พร้อมเกื้อกูลเชื่อมโยงถึงลดการขยายพื้นที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของป่าไม้ ในการใช้เพาะปลูกพืชไร่ ดำเนินการ ณ โบสถ์บ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรรกรตำบลปิงโค้ง

1 สิงหาคม 2555 ร่วมบูรณาการเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำโดย รองฯทอง หอมเชย รองนายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ในการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านออน และหมู่ที่ื 7 บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง เพื่อให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ทั้งนี้เกษตรกรยังโชคดีที่มีคุณซิมโอน ปัญญา (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติปี 2555 ) มาถ่ายทอดถึงประสบการณ์ด้านการเลี้ยงไก่ให้รับฟังอีกด้วย

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรบ้านห้วยน้ำริน

25 กรกฎาคม 2555 บูรณาการร่วมเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำทีมโดยนายกฯ วิม ผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรบ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 16 ตำบลปิงโค้ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวลีซอ มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำกันทุกครัวเรือน โครงการนี้เป็นการขยายผลต่อยอดจากปี 2554 ซึ่งเทศบาลตำบลปิงโค้งได้มอบเครื่องสีข้าวและบดข้าวโพดได้ในตัวจำนวน 1 เครื่อง ให้แก่กลุ่มฯเพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ใช้เอง ทั้งนี้บ้านห้วยน้ำรินยังเป็นพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดจำนวนมาก

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมเลี้ยงสุกรบ้านห้วยจะค่าน

12 กรกฎาคม 2555 บูรณาการร่วมเทศบาลตำบลปิงโค้ง นำทีมโดยนายกฯวิม ผ่องแผ้ว (นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง) อบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสุกรแก่เกษตรกรจำนวน 65 ราย ก่อนรับพันธุ์สุกรตามโครงการฯของเทศบาลปิงโค้ง รายละ 1 ตัว นับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่งที่มีนโยบายส่งเสริมด้านปศุสัตว์เป็นอย่างมาก ดำเนินการ ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง

ปศุสัตว์โรงเรียนบ้านปางมะเยา

5 กรกฎาคม 2555 ร่วมสำนักงานเกษตรกรอำเภอเชียงดาว เพื่อให้ความรู้ด้านปศุสัตว์แก่นักเรียนยุวเกษตร ของโรงเรียนบ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตำบลปิงโค้ง ที่มีการเลี้ยงสุกรหลุมและมีเกื้อกูลปุ๋ยมูลสุกรสู่ด้านการเกษตรในแปลงพีช โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะปฏิบัติเองได้ด้วยตนเองมากกว่าดูตำรา เนื่องจากเด็กนักเรียนเมื่อจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่กลับมาอยู่บ้านภูมิลำเนา จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีพื้นฐานด้านอาชีพอย่างหลากหลาย